תנאי שימוש


תנאי שימוש

***הכתוב מטה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד***

מתחת לגיל 18? הכתוב מטה עשוי להיות מעט מורכב. אנא היוועץ במבוגר אחראי לפני השימוש

 1. כללי
  1. משתמש יקר! ברוך הבא לאתר ביג דיל (להלן "פלטפורמת ביג דיל" או "הפלטפורמה")המנוהלת ומופעלת על-ידי חברת בסט מובייל בע"מ, ח.פ. 514399781 שכתובתה הרשומה הינה רחוב  התע"ש 14  כפר סבא (להלן "קבוצת ח.יאו "הקבוצה").
  2. מטרת מסמך תנאי שימוש זה הינה להבהיר ולהסדיר את היחסים בינך, לרבות כלל לקוחות הקבוצה אשר עושים שימוש במגוון שירותיה (להלן"המשתמש" או "המשתמשים" או "הלקוח"), לבין הקבוצה.
  3. פלטפורמת ביג דיל משמשת את המשתמשים לצרכים שונים, ובין היתר מהווה פלטפורמה המאפשרת למשתמשים לרכוש מגוון מוצרים, שירותים ועוד (להלן"השירותים"). שימוש בפלטפורמה, לרבות בכל תוכן ו/או שירות המופיע בה, מהווה הסכמה לתנאי שימוש אלה, לרבות למדיניות הפרטיות, אשר יעודכנו מעת לעת (להלן יחדיו "תקנוני השימוש"). הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לשנות, למחוק או להוסיף על תנאי שימוש אלה בכל עת ומבלי להיזקק למתן הודעה מוקדמת מעבר לפרסום ההוראות בתנאי השימוש עצמם. הנך מתבקש לקרוא בעיון את תקנוני השימוש בטרם השימוש בפלטפורמה, שכן המשך שימוש לאחר ביצוע שינויים יעיד על הסכמתך אליהם. ככל שאינך מסכים לשינויים כאמור, אנא הימנע מהמשך שימוש בפלטפורמת ביג דיל.
  4. נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע בכל מועד הוא זה המפורסם בפלטפורמת ביג דיל. תקנוני השימוש מצטברים ואינם חלופיים, והם יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את זה או גורעים האחד מן השני.
 2. שימושים אסורים בפלטפורמת ביג דיל
  1. ללא מתן הרשאה מפורשת מהקבוצה, מראש ובכתב, המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו אינם רשאים לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בפלטפורמה או בתוכנה:
   1. שימוש מסחרי בפלטפורמת ביג דיל ו/או בתוכן המופיע בה, כולה או חלקה.
   2. להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור (לרבות כל ניסיון להפיק את קוד המקור של פלטפורמת ביג דיל ו/או התוכן המופיע בה), לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, למכור, להעניק רישיונות משנה וכיו"ב בפלטפורמה, כולה או חלקה.
   3. לעקוף, להשבית ו/או להפריע בדרך אחרת לאמצעי האבטחה בפלטפורמה ו/או לעבודתה התקינה, לרבות הפעלת כל יישום מחשב, תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה ו/או לפגוע ו/או לשבש את מערך הגנות הסיסמאות המסדירות את הגישה לפלטפורמה.
   4. לאפשר לצד שלישי אשר אינו משתמש מורשה לעשות שימוש בפלטפורמת ביג דיל ו/או בתוכן המופיע בהם בכלל ולעשות בה שימוש לעיצוב ו/או פיתוח שירות או מוצר מתחרים בפרט.
   5. לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר בפלטפורמה, לרבות הזכות לפרטיות ו/או איסוף מידע אישי על המשתמשים בה, ללא הסכמתם המפורשת מראש ובכתב, לרבות איסוף באמצעים אוטומטיים(דוגמת Scraping).
   6. להסיר, להשחית, להסתיר ו/או לשנות את הפלטפורמה ו/או כל תוכן המופיע בה, לרבות אלו המוגנים זכויות יוצרים, סימנים מסחריים ו/או זכויות קנייניות אחרות, לרבות עשיית שימוש בשם ביג דיל ו/אוBig Deal, סמלו המסחרי או סימני המסחר של הקבוצה, מבלי לקבל לכך את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב.
   7. לפגוע בכבודו או בשמו הטוב של משתמש אחר ו/או לשנות תוכן שפורסם על ידי משתמש אחר ו/או לפרסם תוכן בשם משתמש אחר ו/או להשתמש בפלטפורמה או בתוכן המופיע בה כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם או כדי לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע באחר.
   8. שימוש בפלטפורמת ביג דיל ו/או בתוכן המופיע בה לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.
  2. הקבוצה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לא לאשר, להשעות או לחסום, מבלי להיזקק למתן הודעה מראש, את הגישה של כל משתמש או צד שלישי לפלטפורמה, כולה או חלקה, ו/או לכל תוכן או שירות המוצע במסגרתה, וזאת במקרים בהם סבורה הקבוצה כי בוצעה הפרה של תנאי שימוש אלה או כי קיים חשש כי תיגרם הפרעה מכל סוג שהוא לפעילותה התקינה של הפלטפורמה או השירותים המוצעים בה, או מחשש להפרת הוראות דין, זכויות של צדדים שלישיים, ומכל סיבה אחרת בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של הקבוצה, ללא כל סיבה או הצדקה. לא יעלו טענות בעניין זה כנגד הקבוצה או מי מטעמה.
  3. אי עמידה במגבלות השימוש עלולה להוביל כאמור למניעת גישת המשתמש לפלטפורמה ואף לחשוף אותו לאחריות אזרחית ו/או פלילית, בהתאם להוראות כל דין.
 3. הרשמה ושימוש במידע
  1. הרישום לפלטפורמת ביג דיל ו/או עשיית שימוש בה, טעונים מסירת מידע אישי. השימוש במידע אשר מסר המשתמש לקבוצה ו/או במידע שהצטבר אודותיו עת השימוש, יתבצע בהתאם להוראות הדין ומדיניות הפרטיות המופיעים בפלטפורמת ביג דיל, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. למידע נוסף בעניין זה ובכלל, תוכל לקרוא את מדיניות הפרטיות.
  2. ההרשמה תתאפשר מגיל 18ומעלה בלבד, ולתושבי ישראל בעלי תעודה מזהה תקפה בלבד.
  3. המשתמש מתחייב להקפיד על מסירת פרטים מדויקים ונכונים, על-מנת שהשימוש יתאפשר במהירות וללא תקלות. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה בהחלט, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ו/או אזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לקבוצה ו/או מי מטעמה עקב כך.
 4. ביצוע עסקה
  1. הקבוצה תציע מעת לעת אפשרות לרכוש מוצרים, שירותים, או שוברים לצורך רכישה/מימוש של מוצרים ושירותים מסוימים, אשר יסופקו למשתמשים על-ידי בעלי העסקים המציעים את מוצרים ו/או שירותים אלו  הרכישה מתבצעת תחת אימות זיהוי כפי שיוגדר בפלטפורמה. רכישת מוצרים, שירותים או שוברים עשויה להתאפשר מעת לעת, גם במסגרת הצעה לעסקאות לפרק זמן מוגבל לפי שיקול דעתה של הקבוצה או עד גמר המלאי לפי המוקדם מבינם (להלן "העסקה").
  2. הקבוצה רשאית למנוע מהמשתמש מלהשתתף בעסקאות בביג דיל ו/או מלהגיש הצעות וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן מבלי לגרוע מהאמור לעיל בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. במעמד ההרשמה נמסרו פרטים כוזבים או הרשמה בניגוד לאמור בסעיף 3.
   2. אם נעשה על-ידי המשתמש שימוש אסור כמפורט לעיל בסעיף 2.
   3. אם כרטיס האשראי שמוזן אינו בר חיוב מכל סיבה שהיא.
  3. במסגרת ההצעות לרכישה בפלטפורמה, עבור כל עסקה יוצג מסך הכולל תיאור קצר ותמציתי של המוצר ו/או השירות המוצעים (להלן"דף העסקה"). כל הפרטים המפורטים בדף העסקה נמסרים לקבוצה על ידי בעלי העסקים והינם באחריותם המלאה והבלעדית.
  4. המחיר אשר יוצג ביחס למוצר או שירות מסוים, הינו המחיר כפי שנמסר כאמור על ידי בעל העסק. מחיר זה אינו משקף בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק ובאחריות המשתמש לבדוק ולערוך השוואת מחירים.
  5. כל המחירים המוצגים בדף העסקה כוללים מע"מ, בהתאם לדרישות הדין.
  6. על המשתמש חלה האחריות לוודא את התנאים והמגבלות החלים על אפשרות מימוש שוברים או שירותים לפי העניין.
  7. בתום תהליך הרכישה ובכפוף לכניסת ההזמנה לתוקף, ישלח לדואר האלקטרוני אשר מסר המשתמש, השובר ו/או ופרטי העסקה הרלוונטיים.
 5. מימוש עסקה ואספקה
  1. לכל שובר קיימת תקופת מימוש, במסגרתה יוכל המשתמש לממשו על-ידי הצגתו בבית העסק לפי המען המצוין בדף העסקה ו/או על גבי השובר. על אף האמור, שובר פתוח בעל ערך כספי נקוב, יהיה בתוקף ל – 5 שנים. לקוחות שרכשו שובר כאמור לאחר 1.7.2014, ובית העסק סירב לממשו בטרם חלפו 5 שנים ממועד רכישתו, או לפני 20.6.2022 לפי המאוחר – יוכלו לפנות לשירות הלקוחות בצירוף ההצהרה, תעודה מזהה ועותק מהימן של השובר (או תעודה מזהה ופרטי כרטיס האשראי, כמפורט בנוסח ההצהרה),ולקבל השבה בשיעור 65% מהסכום ששילמו עבור השובר.
  2. בתום תקופה זו, לא יהא לשובר כל תוקף ותאבד הזכאות לצרוך המוצר ו/או השירות כמפורט בו, מבלי שהמשתמש זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בשל כך. באחריות המשתמש לשמור את השובר עד למועד מימוש.
  3. איסוף המוצר ו/או השירות, יתבצע עד 14 ימי עסקים מיום קבלת אישור ההזמנה (כהגדרתה להלן), או בהתאם למועד האיסוף המוגדר בדף העסקה – המוקדם מבינם. לקוח שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, יקנה לקבוצה  זכות לבטל את העסקה, ולגבות מהלקוח דמי ביטול כמפורט להלן בתנאי שימוש אלו, ובנוסף לגבות כל סכום אחר המגיע לה, לרבות בגין דמי אחסנה, בסך שלא יפחת מ- 50 ₪ ליום.
  4. במקרה של משלוח, הקבוצה ו/או בעל העסק (לפי העניין) ידאגו לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת בישראל ו\או לנקודת איסוף מוסכמת מראש כפי שנמסרה במועד ביצוע העסקה ובהתאם לתנאי האספקה המפורטים בדף העסקה של המוצרים ו/או השירותים המבוקשים.
  5. רק אישור בדבר השלמת העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של המשתמש כאמור לעיל בסעיף 4 הכולל את פרטי העסקה הרלוונטיים, לרבות מספר הזמנה, פרטי המזמין ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל הקבוצה (להלן"הזמנה").
  6. משלוח המוצרים יבוצע באמצעות איסוף עצמי או שירותי הפצה אחרים ובהתאם למפורט בדף העסקה, בהתאם לכתובת שנמסרה על ידי הלקוח במועד ביצוע ההזמנה.
  7. אספקת המוצרים ו/או השירותים לבית הלקוח כפופה לתנאים המצויים אצל חבורת המשלוחים השונות איתם בתי העסק משתפים פעולה ו/או דואר ישראל וכפוף לאזורי החלוקה שלהם. באזורים המוגבלים לגישה, מבחינה ביטחונית או מכל בחינה אחרת, הקבוצה ו/או בתי העסק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל על הצדדים.
  8. התמחור של דמי המשלוח בגין כל עסקה יפורט בדף העסקה הרלבנטית.
  9. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים המפורטים בדף העסקה מתייחסים אך ורק לימי עסקים כהגדרתם בדין.
  10. במסגרת אספקת המוצר ו/או השירותים, יתכן כי המשתמש יתבקש לאמת את זהותו לצורך קבלת המוצר. לצרכי אימות, עשויים להידרש, מלבד השובר  או אישור הזמנה, פרטים נוספים או אסמכתאות לרבות תעודה מזהה או כרטיס אשראי.
  11. הודעה בדבר אי קבלת מוצר במועד, תינתן לקבוצה על ידי הלקוח בתוך פרק זמן סביר, ובכל מקרה שהוא לא יאוחר מ-72 שעות מחלוף מועד האספקה הקבוע בדף העסקה. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי הקבוצה, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר ו/או אספקתו באיחור אם לא הודיע לקבוצה על האיחור בתוך המועד הנקוב לעיל.
 6. מדיניות ביטול עסקה
  ביטול על ידי המשתמש
  1. המשתמש רשאי לבטל עסקת רכישת מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר,- לפי המאוחר מבניהם. בשירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה  בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
  2. אדם עם מוגבלות כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1988, אדם שמלאו לו 65 שנים, עולה חדש שטרם חלפו 5 שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה – רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה או קבלת המוצר, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין הקבוצה למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. כתנאי לביטול הקבוצה תהיה רשאית לדרוש להציג תעודה שניתנה למשתמש מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק; תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה; תעודה המעידה על כך שהמשתמש הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור;  תעודה המעידה על נכות או אישור זכאות לקצבה בשל מוגבלות שניתנו למשתמש על ידי המוסד לביטוח לאומי; תעודה המעידה על נכות שניתנה למשתמש לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב].    החלטת ועדת אבחון לפי חוק הסעד (טיפול אנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), התשכ"ט-1969, בדבר היותו של המשתמש אדם עם מוגבלות שכלית-התפתחותית; אישור זכאות, לרבות זכאות חלקית, לקבלת שירותי תמיכה לתקשורת, שניתן בהתאם לתע"ס כהגדרתן בתקנות שירותי הסעד (טיפול בנזקקים), התשמ"ו-1986 (להלן – תע"ס); תעודת עיוור או לקוי ראייה שניתנה בהתאם לתע"ס; אישור על הכרה של השירות לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחה ושירותים החברתיים שניתנה בהתאם לתע"ס.
  3. לא ניתן לבטל עסקה לגבי טובין פסידים; תרופות ותוספי תזונה; מוצרי מזון; טובין שעל פי דין אין להחזירם; תכשיט שהמחיר ששולם בעדו גבוה מ – 3000 ₪, למעט שעונים; הלבשה תחתונה, לרבות בגדי ים; ריהוט שהורכב בבית הלקוח; שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד הביטול חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן; מידע כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995; טובין שיוצרו במיוחד עבור המשתמש בעקבות העסקה; טובין שניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהמשתמש פתח את אריזתם המקורית.
  4. ביטול עסקה יעשה  באחת הדרכים הבאות:

(1)   בעל פה – בטלפון   2289*
(2)   בדואר רשום
(3)   בדואר אלקטרוני; לכתובת bigdeal@hye.co.il
(4) באמצעות לחיצה על הלינק "ביטול עסקה" שמופיע ב https://www.bigdeal.co.il/cancel-order 

בהודעת ביטול יפרט הצרכן את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בעל פה גם את מספר ההזמנה;

 1. בעת ביטול עסקה ו/או רכישה עקב פגם במוצר או העסקה או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו למשתמש בנוגע למוצר או השירות או עקב אי אספקת המוצר או השירות במועד שנקבע לכך, יוחזר למשתמש בתוך 14 ימים החלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמש, חיובו יבוטל והקבוצה תמציא עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ללא גביית דמי ביטול כלשהם. במידה והמשתמש קיבל לידיו את המוצר נשוא המכירה, באחריות המשתמש להעמידו לרשות הספק שפרטיו ימסרו על ידי הקבוצה במקום שבו קיבל המשתמש את המוצר.
 2. כאשר בוטלה עסקה שלא בשל פגם או אי התאמה, יתקבל בתוך 14 יום אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח. במקרה זה, החיוב יבוטל, ויתקבל מהקבוצה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, לרבות גביית דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר ו/או השירות נשוא המכירה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. מובהר בזאת כי במידה והמשתמש קיבל את המוצר לידיו, על אחריותו להחזירו לספק שפרטיו יימסרו לך על ידי הקבוצה במקום עסקו, על חשבון המשתמש.
 3. הקבוצה ו/או הספק יהיו רשאים לתבוע ולדרוש תשלום מידי בגין כל נזק ו/או פגם ו/או כל שינוי אחר במצב המוצר, אם הנזק נוצר בזמן שבין מועד הרכישה ועד החזרתו.

ביטול על ידי הקבוצה ו/או הספק

 1. ביטול מכירה מצד הקבוצה ו/או הספק יכול שיקרה במצבים הבאים:
  1. טעות סופר או שגיאה בפרטי המוצר או השירות (לרבות מחיר) נשוא העסקה.
  2. אם לשיטת הקבוצה או הספק יש בעסקה חשש להונאה או תרמית, או כל פעילות לא חוקית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הקבוצה.
  3. קרות מקרים הנחשבים ככוח עליון, לרבות התפרצות מגיפה, שביתות וכיוצא באלו, אשר לא מאפשרים את ביצוע העסקה כמהלכה הרגיל והתקין.
 2. ביטול המכירה מצד הקבוצה או הספק יעשה על-ידי פרסום הודעה על ביטול המכירה בדף הספציפי של אותה מכירה ועל ידי שליחת הודעה על ביטולה לרוכשים , באמצעות כתובת המייל כפי שנמסרה על-ידי המשתמש. הקבוצה לא תהא אחראית לנכונות או דיוק כתובת המייל שנמסרה על ידי המשתמש, ואין באפשרותה לוודא כי ההודעה הגיעה ליעדה.
 3. אם מכירה בוטלה לאחר ששוברים הקשורים בה הונפקו, הרי שתוקפם פג מיד עם ביטול העסקה. חל איסור מוחלט על הרוכשים לנסות ולממש את השוברים בבית העסק או למכרם לאחר. לאחר ביטול העסקה תימסר הודעה לבית העסק אודות ביטול העסקה.
 1. בעלות וזכויות קניין רוחני
  1. הפלטפורמה והתוכן המופיע בה, לרבות עיצובים, איורים, תמונות, מפות, קטעי אודיו/וידאו, טקסט, גרפיקה, תוכנה, יישום, קוד מקור וכל חומר אחר הקיים בפלטפורמה או קשור בה (להלן"התוכן" או "התכנים") מוגנים בקניין רוחני, לרבות על-ידי דיני זכויות יוצרים וסימני מסחר, ושייכים לקבוצה ו/או מי מטעמה ו/או לצד שלישי אשר העניק לקבוצה זכות שימוש מלאה בהם. בהמשך לכך – כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם הפלטפורמה (בין אם הזכויות רשומות ובין אם טרם נרשמו), לרבות הבעלות במתחם ושם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגת ועיצוב הפלטפורמה והממשקים השונים בה, וכל עניין אחר הקשור בהם, הינם רכושה המלא והבלעדי של הקבוצה ו/או מי מטעמה ו/או של צד שלישי, אשר הרשה לקבוצה לעשות בהן שימוש. משכך, חל איסור מוחלט על המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו להכניס שינויים, לבצע הליך הנדסה לאחור, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור או למסור לצד שלישי וכיו"ב כל חלק מן התוכן מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של הקבוצה, מראש ובכתב.
  2. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים בפלטפורמת ביג דיל (ככל שקיימים), הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. מובהר כי גם בהם אין לעשות כל שימוש מבלי לקבל את הסכמתם המפורשת של המפרסמים, מראש ובכתב.
 2. תוכן ופרסומות
  1. פלטפורמת ביג דיל והתכנים המופיעים בה מוצעים לציבור ולמשתמשים כמות שהם ובהתאם לזמינותם(As Is and As Available). הקבוצה עושה מאמצים על מנת שהתוכן המופיע בפלטפורמת ביג דיל יהא נכון, מדויק ועדכני. יחד עם זאת, הקבוצה אינה מתחייבת לכך, ויתכן כי התוכן אינו שלם ו/או שנפלו בו טעויות טכניות או אחרות. הקבוצה לא תישא באחריות כלשהי לעדכניות, זמינות דיוק ושלמות המידע המצוי בו.
  2. הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי, לשנות בכל עת את פלטפורמת ביג דיל, המידע והשירות המוענק במסגרתה, ובכלל זה על-ידי הוספה, גריעה, הפסקה או הגבלה, שינוי מבנה הממשקים, היקפם וזמינותם של המידע והשירותים המוצעים בהם וכל היבט אחר הכרוך בכך, בשירות ובתפעול, מבלי להיזקק למתן הודעה מוקדמת. מובהר, כי למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הקבוצה בגין האמור.
  3. בפלטפורמת ביג דיל עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלה בפלטפורמת ביג דיל (להלן"תוכן של צד שלישי"). מבלי לגרוע מהאמור, השימוש של המשתמש בתוכן של צד שלישי הינו בכפוף לתקנון ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלה קיימים. מובהר, כי כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צד שלישי, הינם של אותו צד שלישי והקבוצה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם.
  4. נוסף על האמור, בפלטפורמת ביג דיל עשויים להיכלל גם קישורים('לינקים') לאתרי אינטרנט אחרים ו/או רשתות חברתיות, אשר אינם מופעלים על-ידי הקבוצה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלה אינם בשליטתה של הקבוצה והיא אינה מפקחת על תוכן באתרים המקושרים. ככל שפלטפורמת ביג דיל מכילים קישורים אלה, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של הקבוצה לתכנים המופיעים בהם ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על-ידי בעליהם. הקבוצה אינה אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעליהם בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. עוד מובהר, כי הקבוצה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, להסיר כל קישור מפלטפורמת ביג דיל ו/או להוסיף קישורים נוספים וכי הקבוצה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
  5. כל שימוש בתוכן, לרבות בתוכן המסופק על-ידי הקבוצה ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על-ידי הפניה בפלטפורמה ו/או בפרסומות המופיעות בה, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש, ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הקבוצה ו/או מי מטעמה בהקשר זה, לרבות בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה ו/או הסתמכות על תוכן המופיע בפלטפורמה ו/או של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור. הקבוצה מציעה למשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המידע ו/או השירות אותו הוא מעוניין לקבל, ובכל מקרה המשתמש מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי הקבוצה ו/או מי מטעמה.
  6. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של השירותים המתוארים ו/או מוצגים בפלטפורמת ביג דיל, לרבות כל תמונה ו/או הצגה של מוצרים הכלולים בפלטפורמה, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת. ככל שהמשתמש זיהה ו/או חשד כי קיים פער בין נראות השירות ו/או המוצר המבוקש בפועל לבין פרטי המידע המופיעים בצמוד לכך, יוכל המשתמש לפנות לקבוצה אשר תפעל לתקן את האמור בהתאם לצורך.
 3. הגבלת אחריות
  1. הקבוצה עושה כל שביכולתה על מנת לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה בפלטפורמת ביג דיל. יחד עם זאת, הפלטפורמה והממשקים בה אינם חסינים מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות למשתמש גישה לפלטפורמה, כולה או חלקה, מעת לעת.
  2. ידוע למשתמש, כי הפלטפורמה, לרבות כל תוכן ו/או שירות המופיע בה, ניתנים על-ידי הקבוצה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם(As Is and As Available). הקבוצה לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר עם הפלטפורמה לרבות כל תוכן ו/או שירות המופיע בה, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש.
  3. המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בפלטפורמת ביג דיל, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בה, וכי ידוע לו שהקבוצה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש כאמור.
  4. האחריות למוצרים ו/או השירותים, מוטלת במלואה ובאופן בלעדי על ספקי המוצרים ו/או השירותים שמוצעים לרכישה בפלטפורמת ביג דיל.
  5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבוצה, בעלי מניותיה, מנהליה וחברות בנות ו/או חברות אם ו/או חברות קשורות לקבוצה ו/או כל מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים, בפלטפורמת ביג דיל, או בכל תוכן ו/או שירות המופיע בה, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: 1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש בפלטפורמה, לרבות כל תוכן ו/או שירות המופיע בה, מכל סיבה שהיא; 2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש בפלטפורמה, לרבות כל תוכן ו/או שירות המופיע בהם; 3) שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים בפלטפורמה, בין אם על-ידי הקבוצה ובין אם על-ידי צדדים שלישיים; 4) כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בפלטפורמה לרבות בתוכן ו/או שירות המופיע בו לרבות לאחר מסירתם לצדדים שלישיים; 5) הפרעות, זמינות ותקינות הפלטפורמה, לרבות כל תוכן ו/או שירות המופיע בה, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט; 6) נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו"ב בתוכן המוצג בפלטפורמה או בתוכן שהוצג בקישור בה.
  6. ידוע למשתמש כי לצורך אספקת השירותים בפלטפורמה, היא עושה שימוש בצדדים שלישיים, לרבות חברות סליקה חיצוניות. המשתמש מצהיר ומאשר כי הקבוצה לא תהא אחראית לכל בעיה ו/או תקלה ו/או אי דיוק בנתונים, הנובע מאי מתן מידע מדויק על-ידי המשתמש ו/או במקרה ובו מקור התקלה מצוי אצל חברת הסליקה וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או תביעה כלפי הקבוצה ביחס לכך.
  7. על אף האמור בהוראות תנאי שימוש אלה ו/או כל דין, המשתמש מאשר ומסכים כי אחריותה המצטברת והכוללת של הקבוצה לכל נזק, אובדן ו/או הפסד אשר ייגרמו למשתמש ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה ו/או בקשר עם השימוש בפלטפורמה ו/או בתוכן ו/או השירות המופיעים בה, תהא מוגבלת לנזקים ישירים בלבד, אשר לא יעלו על תקרת התמורה השנתית אשר שולמה על-ידי המשתמש במהלך שנים עשר (12) החודשים הקודמים, ואיננה כוללת נזקים עקיפים, תוצאתיים ו/או אובדן מידע, אובדן נתונים, אובדן הכנסות וכיוצא באלה.
  8. המשתמש מתחייב, כי יפצה וישפה את הקבוצה ו/או כל מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל מעשה ו/או מחדל של המשתמש בפלטפורמה או בכל הקשור בה, אשר בעקבותיו תחויב הקבוצה ו/או מי מטעמה בחיוב כלשהו.
  9. הקבוצה רשאית לשנות ו/או להפסיק ו/או לבטל בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, את פעילות הפלטפורמה, כולה או חלקה, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת.
  10. בכל סתירה ו/או אי התאמה מכל מין וסוג שהוא בין כל תוכן בפלטפורמה לבין תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות, יגברו הוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, לפי העניין.
  11. אין בהגבלת האחריות בסעיף זה כדי לגרוע מהגבלת אחריות אחרת בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
 4. פעילות פלטפורמת ביג דיל

פלטפורמת ביג דיל מתוכננת להיות בפעילות 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם תהיה מושבתת לצורך תחזוקה ו/או מכל סיבה אחרת. מובהר בזאת, כי ייתכן שיחולו שינויים במועדים המצוינים בתנאי שימוש אלה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הקבוצה.

 1. התיישנות

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הקבוצה, מוגבלת לתקופה של שישה (6) חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.

 1. סמכות שיפוט וברירת דין

על כל שימוש בפלטפורמה ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או בכל הקשור או הנובע מקבלת שירותי הקבוצה ו/או בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לפלטפורמה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית ביחס לאמור תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

 1. שונות
  1. תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המלא בינך לבין הקבוצה בכל הנוגע לאופן השימוש בפלטפורמה מחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעות לשימוש בפלטפורמה ו/או בתוכן ו/או בשירותים המופיעים בה.
  2. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
  3. כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד הקבוצה למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי שימוש אלה ו/או הסכמתה לסטות מתנאי השימוש לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד הקבוצה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר.
  4. הקבוצה לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מסיבות שאינן בשליטתה, לרבות אך לא רק - מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני, מגיפה וכד'. 
  5. הקבוצה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת באשר הם. 
  6. תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעסיק, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין הקבוצה.
 2. יצירת קשר

בכל מקרה של שאלה ו/או בקשה, אנא פנה/י אלינו בלשונית צור קשר שבפלטפורמת ביג דיל. הקבוצה תשתדל להגיב לכל פניה  בזמן סביר. כל הודעה אשר תישלח על-ידי הקבוצה למשתמש וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המשתמש בעת הזנת פרטיו במקום הנדרש תיחשב כאילו הגיעה למענה לאחר 48 שעות.